Nauka 50: Svetlost

Šta sve naučnici podrazumevaju pod pojmom svetlost? Kada je kosmos postao providan? Da li je svetlost svuda u kosmosu ista? Ako bi čovek leteo brzinom svetlosti, da li bi vreme stalo?

Svetlost je deo spektra elektromagnetnog zračenja iz opsega talasnih dužina vidljivih golim okom. Nekad se kaže i vidljiva svetlost, što bi bio pleonazam, da se termin svetlost ne koristi i u širem smislu da označi elektromagnetno zračenje bilo koje talasne dužine (recimo ultraljubičasti zraci, koje čovek ne vidi golim okom, a koji izazivaju fluorescenciju raznih materijala, često se nazivaju crnim svetlom).

Oko hiljadu milijardi fotona sa Sunca svake sekunde padne na vrh čiode u sunčanom danu. Kolika je to energija? Zašto sve biljke i životinje, uključujući čoveka, isijavaju stalnu količinu fotona, srazmernu stepenici svoga razvića u evoluciji? Pretpostavlja se da tahioni putuju brže od svetlosti, znači li to da putuju unatrag kroz vreme?