Arhitektura danas: Brutalizam

Beogradski brutalizam je jedna od mogućih definicija arhitekture koja je dominirala 70-ih i 80-ih godina 20. veka u Beogradu pored socijalističke moderne ili internacionalnog stila, i koja je funkcionisala kao otvoren sistem oblika i značenja.

Frenetična izgradnja u periodu koji je prethodio opštoj ekonomskoj krizi i krahu socijalističkog sistema stvorila je urbani estetski milje koji je uslovio različite supkulture, od kojih neke i danas imaju odjek.

Svesni ograničenja koje podrazumeva citiranje određenog stila kao skupa formi, govorimo o beogradskom brutalizmu pre svega kao o urbanom pejzažu koji je formirao kulturu koju i danas delimo.